За нас

bolnica-svoge“МБАЛ – Своге” ЕООД е правоприемник на общинската болница на град Своге, с добри комуникативни връзки с целия град. В района, в който е разположена, е единственото лечебно заведение за болнична медицинска помощ.

Териториално разположение

 • “МБАЛ – Своге”ЕООД е със седалище и адрес на управление: гр. Своге, община Своге, ул. Староселска №4. Болницата е разположена върху площ от 5 920 кв. м. Застроената площ се състои от Стационарен блок – 844,5 кв. м. , Административна сграда – 148 кв. м. , гаражи – 102 кв. м.
 • “МБАЛ – Своге”ЕООД обслужва населението на Община Своге и  на Община Годеч.

Географско разположение

Територията на обслужвания район е с планински релеф. Изключително важна особеност е, че жителите на общината не са концентрирани на едно място, като пътно-транспортните комуникации между различните населени места са затруднени , особено през зимния период. Най-отдалечените села се намират на около 70 км. от Общинския център. Най-близката болница МБАЛ – Св. Анна отстои на 67 км. от “МБАЛ – Своге”ЕООД.

МБАЛ-Своге има следните характеристики:

 • Компактност на сградния фонд
 • Инфраструктурна осигуреност и достъпност – болницата е с централно разположение, добра транспортна осигуреност.

Болницата е регистрирана по Търговския закон със Решение №1/06.11.2000 год. на СОС. Пререгистрирана с Решение № 4/ 24. 06. 2003г. като запазва юридическия си статут и управленска структура.

Лечебното заведение има шест отделения :

Вътрешни болести- 2-ро ниво на компетентност

Педиатрия – 1-во ниво на компетентност

Нервни болести – 1-во ниво на компетентност

Гинекология – 1-во ниво на компетентност

Хирургия- 1-во ниво на компетентност

Отделение за долекуване и продължително лечение с терапевтична насоченост – вътрешни и нервни болест.

Общият брой  на леглата е 85.

Отделение без легла по образна диагностика – второ ниво на компетентност

Клинична лаборатория – второ ниво на компетентност

Лаборатория по клинична микробиология- второ ниво на компетентност

Лаборатория по клинична патология

Болницата приема пациенти от цялата страна по клинични пътеки съгласно договор със здравната каса и разполага с ценоразпис за заплащане на медицински услуги от пациенти.

Болницата има сключени договори със следните здравноосигурителни фондове:

 • ЗК „Надежда“ АД
 • ЗАД „Булстрад Живот Виена Иншурънс груп“ АД

Лечебното заведение осъществява следните дейности:

 • Диагностика и активно лечение на заболявания
 • Диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения
 • Вземане, съхраняване, снабдяване с кръв и кръвни съставки
 • Медико-козметични услуги
 • Клинични изпитвания на лекарства и медицинска апаратура

Болницата се състои от:

 • Консултативно – диагностичен блок
 • Стационарен блок
 • Административно- стопански блок

Болницата разполага с модерен ехограф, ехокардиограф и доплер; апарат за електромиография; висококачествен апарат за функционално изследване на дишането, холтер, ЕКГ, велоергометър, скенер
Операционният блок е изпълнен по изискването на медицинския стандарт „Хирургия“ с климатична и газова инсталация.
Санитарните възли са изцяло обновени.

Skip to content