История

Първоприемник на общинска болница гр.Своге. МБАЛ – Своге е еднолично дружество с ограничена отговорност с едностепенна система на управление, правоприемник на общинска болница гр.Своге. Болницата е регистрирана по Търговския закон с Решение №1/06.11.2000 г. на СОС.

  Пререгистрирана с Решение № 2/04.06.2001 на СОС, като запазва юридическия си статус и управленска структура.

  Едноличен собственик на болницата е Община Своге.

  Болницата е регистрирана в Районния център по здравеопзване по изискванията на наредбата за регистрация на лечебните заведения на 05.12.2000 г.

  МБАЛ Своге ЕООД е получила Разрешение за осъществяване на лечебна дейност № МБ-61/06.02.2001г. на Министъра на здравеопазването на основание чл.48, ал.1 от Закона за лечебните заведения като между областна болница.

Skip to content