Персонал

Списък на лекарите работещи в „ МБАЛ Своге „ ЕООД  към 31.12.2010год.

 

Длъжност Трите имена на служителя Раб.

време

Специалност 2-ра  специалност Курсове
1 2 3 4 5 6 7
1 Управител д-р Любица Иванова Томчева 8ч. детски болести
Клинична лаборатория
2 лекар д-р Петранка Видинова Ангелова 7ч. клинична лаборатория
Лаборатория по микробиология
3
4 лекар д-р Велика Петрова Костова 4ч. микробиология
Клинична патоморфолофия
4 лекар д-р Стоян Петров Кочев 3ч. клинична патология
Образна диагностика
5 лекар Доц.д-р Петър Александров Попсавов 7ч. ренгенология компютърна томография
6 лекар д-р Антония Петрова 2ч. ренгенология компютърна томография
7 лекар д-р Александър Трифонов 2ч. ренгенология
СТАЦИОНАРЕН БЛОК
Вътрешно отделение
8 началник отделение д-р Марияна Александрова Драгиева 8ч. вътрешни болести нефрология
9 лекар д-р Лора Петрова Рунчева вътрешни болести кардиология
10
11 лекар д-р Тодорка Данчова Данова 8ч. вътрешни болести Кардио-ревматология Ехокардио-графия
12 лекар д-р Снежанка Харалампиева Тодорова 8ч. вътрешни болести пневмология и фтизиатрия
13 лекар д-р Фанка Иванова Йончева 8ч. вътрешни болести Гастро-ентерология горна ендоскопия, интервенционална гастроинтетинална ендоскопия- второ ниво;конвенционална гастроинтетинална ендоскопия с биопсия- първо ниво;абдоминална ехография; ректороманоскопия; фиброгастроскопия;
14 лекар д-р Надежда Атанасова Докова 8ч. вътрешни болести Гастро-ентерология и диетика горна ендоскопия
15 лекар д-р Радосвета Радева –Банчева 8ч. вътрешни болести
16 лекар д-р Росен Савов Делчев 8ч. вътрешни болести
17 лекар д-р Йорданка Василева Куюмджиева 8ч. вътрешни болести
18 лекар д-р Медаин Рамадан Кадиш 8ч. вътрешни болести
Отделение по нервни болести
19 Началник отделение д-р Румен Георгиев Великов 8ч. нервни болести
20 лекар д-р Николай Добрев Божанов 8ч. нервни болести
21 лекар д-р Лиляна методиева Йорданова 4ч. нервни болести
21 лекар д-р Васил Димитров Бецински нервни болести
Отделение по хирургия
22 Началник отделение д-р Светослав Цветанов Йотов 8ч. хирургия
23 лекар д-р Анатолий Тодоров Савов 8ч. хирургия
24 лекар д-р Ивелина Евгениева Тодорова 8ч. хирургия
25 лекар д-р Кирил Георгиев Ленгарски хирург
25 лекар д-р Гергана Георгиева Ленгарска анестезиология и реанимация
26 лекар Доц. д-р Георги Колев Казанджиев 8ч. анестезиология и реанимация
Отделение по акушерство и гинекология
27 Началник отделение д-р Николай Панайотов Панайотов 4ч. акушерство и гинекология
28 ординатор д-р Румяна Борисова Байчева 8ч. акушерство и гинекология
Отделение по детски болести
29 Началник отделение д-р Маргарита Иванова Гетова 8ч. детски болести детска нефрология, неонатология
30 лекар д-р Любица Иванова Томчева детски болести
31 лекар д-р Цецка Момчилова Добрева 8ч.

 

 

Skip to content